چگونه زمان را متوقف کنیم؟

time

ما همیشه وقت کافی داریم به شرط آنکه هم بخواهیم و هم درست از آن استفاده کنیم.

گوته

قانون ۲۰/۸۰  یکی از سـودمندترین قوانین در زمینــه مـدیریت زمان و زندگی اسـت. نام دیگـر این قانون (اصل پارتو ) است که به افتخار بنیانگذار آن  ویلفردو پارتو، اقتصاددان ایتالیایی نامگذاري شده است. وي براي نخستین بار در سال ۱۸۹۵ این موضوع را در نوشته هاي خود مطرح کرد. پارتو متوجه شد که در جوامعی که در آن زندگی میکند مردم را میتوان به طور طبیعی به دو دسته تقسیم کرد: گروه اول که وي به آنها  اقلیت بسیار مهم  میگوید جزء ۲۰ % افرادي هستند که از نظر اقتصادي و اثر بخشی در صدر قرار دارند و گروه دوم که وي به آنها  اکثریت کم اهمیت  میگوید ۸۰% را تشکیل میدهند که در سطح پایین جامعه قرار دارند. وي بعدها کشف کرد که عملاًً تمام فعالیتهاي اقتصادي تابع این قانون هستند. به عنوان مثال، مطابق این قانون: ۸۰% از نتایجی که شما بهدست میآورید نتیجه ۲۰% از فعالیتهاي شماست. ۲۰% از مشتريهاي شما ۸۰% از کل فروش شما را خریداري میکنند. %۸۰ از کل ارزش فعالیتهاي شما نتیجه ۲۰% آنهاست و الی آخر. این بدان معنی است که اگر در لیست شما ده مورد فعالیت وجود داشته باشد دو مورد از این فعالیتها معادل یا حتی بیش از مجموع هشت فعالیت دیگر ارزشمند هستند. در اینجا به کشف جالبی میرسیم. انجام هر کدام از کارهاي موجود در لیست شما ممکن است به یک اندازه وقت شما را بگیرد، ولی انجام یک یا دو تاي آنها چند برابر هر یک از سایر موارد براي شما سودمند خواهد بود.

 

time
20/80

 

گاهی پیش میآید که ارزش یکی از ده کار یا فعالیتی که شما در لیست خود دارید به تنهایی میتواند بیش از مجموع سایر فعالیتها در موفقیت شما ارزشمند باشد. این کار بیتردید همان قورباغهاي است که باید اول از همه قورت بدهید. میتوانید حدس بزنید که یک فرد معمولی احتمالاً در انجام چه کارهایی بیشتر تنبلی میکند؟ واقعیت تأسفبار این است که اکثر مردم در مورد انجام همان ده یا بیست درصد از فعالیتهایی که در صدر قرار دارند و بیشترین ارزش و اهمیت را دارند تنبلی میکنند یعنی در مورد همان » اقلیت بسیار مهم « در عوض وقت خود را صرف ۸۰% فعالیتهایی میکنند که در موفقیت آنها اهمیت بسـیار کمی دارد و تاثیر ناچیزي در دسـتیابی به نتایج ارزشـمند میگذارند، یعنــی همان » اکثریت کم اهمیت «. اغلب افرادي را مشاهده میکنید که ظاهراً در تمام طول روز مشغول فعالیت هستند اما دستاوردهاي بسیار اندکی دارند. دلیل آن هم تقریباً همیشه این است که آنها مشغول انجام کارهایی هستند که ارزش پایینی دارند و در انجام یکی دو کاري که واقعاً میتواند در مؤسسه یا حرفهاي که به آن مشغولند تحول ایجاد کند تنبلی میکنند. ارزشمندترین کارهایی که میتوانید در هر روز انجام دهید اغلب سختترین و پیچیدهترین کارها هستند. اما بازده و پاداشی که انجام موفقیتآمیز چنین کارهایی براي شما خواهد داشت میتواند فوقالعاده باشد. به همین دلیل باید قاطعانه از انجام کارهایی که جزء ۸۰ درصد کم ارزش هستند خودداري کنید آن هم هنگامی که کارهایی که جزء ۲۰ درصد ارزشمند هستند معوق ماندهاند. قبل از شروع هر کاري از خودتان بپرسید: » آیا این کار جزء ۲۰ درصد بالاست یا ۸۰ درصد پایین؟ «

قانون: در مقابل این وسوسه که اول کارهاي کوچک را سر و سامان دهید مقاومت کنید.

به یادداشته باشید که وقتی تصمیم میگیرید کاري را بارها و بارها انجام دهید این کار نهایتاً به یک عادت تبدیل میشود و ترك آن سخت خواهد. اگر هر زمان تصمیم بگیرید هر روزتان را با انجام کارهاي کم ارزش شروع کنید به زودي این عادت در شما شکل میگیرد که هر روز را با کارهاي کم ارزش شروع کنید و روزها را با انجام آنها بگذرانید و مناسب نیست که بخواهید چنین عادت را در خودتان بپرورانید یا آن را حفظ کنید. سختترین مرحله از انجام هر کار مهمی اولین مرحله یعنی زمان شروع کردن آن است. وقتی انجام یک کار مهم را واقعاً آغاز میکنید، به طور طبیعی انگیزه پیدا میکنید تا آن را ادامه دهید. قسمتی از ذهن شما همیشه عاشق این است که سرگرم کارهاي مهمی باشد که واقعاً میتوانند در زندگی شما تحول ایجاد کنند. وظیفه شما این است که این قسمت از ذهن خود را دائماً تغذیه کنید. حتی فکر کردن به شروع و انجام یک کار کلیدي انگیزه شما را بالا میبرد و کمک میکند تا بر تنبلی خود غلبه کنید. واقعیت این است که مدت زمان لازم براي انجام یک کار مهم در اغلب موارد معادل مدت زمانی است که براي انجام یک کار مهم کم اهمیت لازم است. تفاوت در این است که شما با اتمام کاري ارزشمند و قابل توجه بهطور فوقالعادهاي احساس خرسندي و غرور میکنید، حال آنکه با صرف همان میزان وقت و انرژي در انجام کاري کم ارزش یا احساس خرسندي نخواهید کرد و یا میزان آن بسیار اندك خواهد بود. مدیریت زمان در واقع مدیریت زندگی و مدیریت فردي و یا تحت کنترل درآوردن جریان وقایع است. با استفاده از مدیریت زمان همیشه آزاد خواهید بود که فعالیت بعدي خود و نیز فعالیت پس از آن را انتخاب کنید. توانایی شما در انتخاب میان کارهاي با اهمیت و کم اهمیت کلید تعیین میزان موفقیت شما در زندگی و کار است.

افراد مؤثر و سازنده همیشه خود را موظف میکنند تا انجام کاهاي مهمی را که در پیش رو دارند آغاز کنند. این افراد خود را مجبور میکنند که قورباغه را، هرچه که میخواهد باشد، قورت بدهند. در نتیجه این افراد بسیار بیش از افراد معمولی کارایی دارند و به همین دلیل بسیار خوشبخت تر هستند. شما هم باید به همین روش کار کنید.

 

این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *