هفت مرحله برای افزایش در آمد

پول

فقط سه در صد از مردم هدف هاي مشخصی دارند و آنها را روي کاغذ می آورند. این افراد در مقایسه با افرادي که از نظر میزان تحصیلات و توانایی برابر و یا بهتر از آنها هستند اما به هر دلیلی هرگز وقت خود را صرف روي کاغذ آوردن هدفهاي خود نکرده اند پنج تا ده برابر بیشتر کارایی دارند. شما می توانید تا آخر عمر از یک روش مؤثر براي مشخص کردن و رسیدن به هدفهایتان استفاده کنید. این روش هفت مرحله ساده دارد. با رسیدن به هرکدام از این هفت مرحله می توانید کارایی خود را دو تا سه برابر کنید. بسیاري از افراد با استفاده از این روش ساده هفت مرحله اي توانسته اند درآمد خود را ظرف چند سال و حتی چند ماه به طور چشمگیري افزایش دهند.

  •  مرحله شماره ۱:

مشخص کنید که دقیقاً چه می خواهید. به تنهایی یا با رئیستان بنشینید و آنقدر در مورد هدفها و برنامه هایتان بحث کنید تا کاملاً برایتان روشن شود که رئیستان از شما انتظار دارد چه کارهایی را انجام دهید و ترتیب انجام آنها به چه صورتی باشد. تعجب آور است که افراد زیادي مدتها مشغول انجام وظایف و کارهاي بیهوده هستند چون هرگز تصمیم نگرفته اند که با رئیس خود در مورد چنین موضوع مهمی به بحث بنشینند.

قانون: یکی از بدترین راههاي استفاده از وقت آن است که کاري را که به هیچ وجه لازم نیست به بهترین وجه انجام دهیم.

استفن کاوي میگوید: » پیش از آنکه بالا رفتن از نردبان موفقیت را شروع کنید، ابتدا مطمئن شوید که نردبان را به ساختمان مناسب تکیه داده اید.

 

  • مرحله شماره ۲:

هدف خود را روي کاغذ بیاورید. وقتی هدفتان را می نویسید، آن را شفاف و قابل لمس میکنید. با این کار چیزي خلق میکنید که قابل لمس و دیدن است. به بیان دیگر هدفی که روي کاغذ نیامده است فقط یک آرزو یا رؤیاست و هیچ انرژي در پشت آن نیست. هدفهاي نوشته نشده منجر به سردرگمی، ابهام، گمراهی و اشتباهات بسیار می شوند.

 

پول

 

  •  مرحله شماره ۳:

براي هدف خود مهلت تعیین کنید. براي یک هدف یا تصمیم بدون مهلت مشخص هیچ فوریتی وجود ندارد. چنین هدفی فاقد یک آغاز یا پایان واقعی است. این که محول کردن یا پذیرش کارها و مسئولیتها فاقد مهلتی معین براي انجام باشد طبیعتاً باعث میشود که کارها را به تعویق بیندازد و بخش ناچیزي از آنها را انجام دهید.

  •  مرحله شماره ۴:

از تمام کارهایی که فکر میکنید باید براي رسیدن به هدفتان انجام بدهید فهرستی تهیه کنید. هر بار چیز جدیدي به ذهنتان رسید آن را به لیست فعالیتها اضافه کنید. این کار را تا کامل کردن لیست ادامه دهید. این فهرست به شما تصویر قابل مشاهدهاي از وظیفه یا هدف اصلی ونیز راهی که بتوان در آن بی وقفه به کار ادامه داد ارائه و احتمال رسیدن به هدف را به طور چشمگیري افزایش می دهد.

  • مرحله شماره ۵:

فهرست را به یک برنامه تبدیل کنید. کارهایی را که به صورت لیست در آورده اید اولویت بندي کنید. مشخص کنید که چه کاري باید قبل از همه و چه کاري بعد انجام شود. حتی اگر می خواهید برنامه خود را قابل مشاهده تر کنید کارها را به ترتیب اولویت در داخل مستطیلها یا دایره ها بنویسید. خواهید دید وقتی با این کار هدف خود را به وظایف یا کارهاي کوچکتر تقسیم میکنید تا چه اندازه رسیدن به هدف برایتان آسانتر میشود. با داشتن یک هدف مکتوب و یک برنامه منظم و سازمان یافته کارایی و توانایی شما بسیار بیشتر از فردي خواهد بود که هدفهایش را در ذهنش نگه می دارد و با خودش حمل میکند.

  •  مرحله شماره ۶:

فوراً کار را بر اساس برنامه شروع کنید. هر کاري که می خواهد باشد. برنامه متوسطی که بسیار خوب اجرا شود بهتر از یک برنامه عالی است که هیچ اقدامی در جهت اجراي آن انجام نشود. در راه رسیدن به هر موفقیتی اجراي برنامه از همه چیز مهمتر است.

  • مرحله شماره ۷:

تصمیم بگیرید که هر روز براي آنکه قدمی به سوي هدف اصلی بردارید کاري انجام دهید. این کار یا فعالیت را در برنامه روزانه خود بگنجانید. هر روز تعداد صفحات معینی در مورد موضوع مورد نظر خود مطاله کنید، به سراغ تعداد مشخصی از مشتري بروید، مدت زمان معینی ورزش کنید، از یک زبان خارجی تعداد مشخصی واژه هاي جدید یاد بگیرید. هرگز یک روز خود را بیهوده تلف نکنید. حرکت به جلو را ادامه دهید. وقتی حرکت را شروع کردید به پیشروي ادامه دهید. متوقف نشوید. همین استواري و ثبات قدم به تنهایی می تواند شما را تبدیل به یکی از فعالترین و موفقترین افراد نسل خود کند. داشتن هدفهاي مکتوب تأثیر بسیار خوبی روي قدرت تفکر شما دارد. به شما انگیزه ي کار و فعالیت میدهد. قدرت خلاقیت شما را تقویت می کند، انرژي بخش است و بیش از هر عامل مؤثر دیگري به شما کمک میکند تا بر تنبلی خود پیروز شوید.

هدف ها سوخت و انرژي آتشدان موفقیت هستند. هر چه این هدفها بزرگتر و روشنتر باشد براي رسیدن به آنها مشتاق تر میشوید. هر چه به هدفهایتان بیشتر فکر کنید تمایل و اشتیاق درونی شما براي دستیابی به آنها بیشتر می شود. هر روز به هدفهایتان فکر کنید و آنها را مرور نمایید. هر روز صبح فعالیتتان را با مهمترین کار آغازکنید. این کار میتواند شما را به مهمترین هدفی که در حال حاضر دارید، برساند.

 

این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *